Założenia polityki prywatności INŻ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne Sp. z o. o. Sp. k.

1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisie www.inzgeo.pl (zwanym dalej także: „Serwisem”) została stworzona przez INŻ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne Sp. z o.o. Sp. k. (zwaną dalej Firmą) celem określenia zasad stosowania polityki prywatności w tym serwisie.
2. Nadrzędnym celem Firmy jest zapewnienie użytkownikom Serwisu ochrony prywatności zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawna, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.
3. Firma zastrzega, iż w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Firma nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Firma może jedynie doradzić Państwu, aby przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z właścicielem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Zakres informacji gromadzonych o użytkownikach i sposób ich wykorzystywania przez serwis www.inzgeo.pl

Serwis www.inzgeo.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Firmę zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Informujemy, iż tylko w ściśle określonych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji zobowiązań Firmy wobec klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie albo jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Firma jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

 

Wykorzystywanie informacji z formularzy zamówień.

W ramach Serwisu są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Firmę produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.

W szczególności dostęp do aplikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisu, którzy zamówili produkt lub usługę mają możliwość zrezygnowania z usług Firmy.

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisu, pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu do potrzeb osób z niego korzystających. Ich przetwarzanie zawsze odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Działania Firmy w zakresie danych zawartych w logach dostępowych.

Spółka zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w rozpoznawaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.

Firma zapewnia, iż takie informacje nie są w żaden sposób łączone) przez Firmę z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.

Na podstawie uzyskanych w wyżej wymieniony sposób informacji w określonych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nigdy nie zawierają danych pozwalających na identyfikację danego użytkownika Serwisu.

Jednocześnie informujemy, iż Firma może być zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami, wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Pliki „cookies” i ich wykorzystanie.

„Cookies” („ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez system teleinformatyczny Spółki w systemie teleinformatycznym użytkownika Serwisu – na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem, których możliwość odczytania ma tylko system Firmę. Pliki takie pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie kolejnego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały uprzednio zapisane.

Cookies są wykorzystywane przez Firmę w następujących celach:
• dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu;
• w celu dostosowania oferowanych przez Firmę usług i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb indywidualnego odbiorcy (tzw. personalizacji usług),
• w celu monitorowania ruchu użytkowników w ramach Firmy, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.

Każdy użytkownik Firmy ma prawo w dowolnym czasie wyłączyć „cookies”.

Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika. Co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

 

Ochrona prywatności osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych.

Spółka informuje, iż nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających Serwis, ani Firma, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

 

Zabezpieczenia stosowane przez Spółkę.

Serwis jest wyposażony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Firmę, chroniąc dane przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Firma zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione jej przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały odpowiednio ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób do tego nieuprawnionych.

Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

Rezygnacja z usług Serwisu.

Strona www.inzgeo.pl oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Firmy newsletterów. Serwis zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Sposób rezygnacji został opisany w treści nadsyłanych przez Serwis wiadomości.

 

Zmiany w polityce prywatności Firmy.

Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawa mogą spowodować konieczność, a wręcz obowiązek, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Firmę polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone, Firma niezwłocznie poinformuje o nich Użytkowników Serwisu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

 

Kontakt z Firmą.

Użytkownicy Serwisu, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Firmę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, proszenie są o ich przesyłanie pod adres: inzgeo@inzgeo.pl

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.